fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb spoločnosťou FYZIOKLINIK, s.r.o..

I. Preambula

1. Spoločnosť FYZIOKLINIK, s.r.o., právne sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 46242180 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 74045/B (ďalej len „spoločnosť FYZIOKLINIK s.r.o.) ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle platného povolenia vydaného príslušným orgánom je prevádzkovateľom zdravotníckeho zariadenia – zariadenia slúžiaceho na rekondíciu a regeneráciu, zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ambulancie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, špecializovanej ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a špecializovanej neurologickej ambulancie.

2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti v nadštandardnej kvalite avšak v súlade so štandardnými terapeutickými postupmi a štandardnými diagnostickými postupmi, a to za účelom zlepšenia zdravotného stavu fyzických osôb, a za odplatu.

3. Za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či nadštandardných služieb Poskytovateľom Klientovi vydáva Poskytovateľ tieto VOP.

4. Účelom týchto VOP je vymedziť práva a povinnosti právneho vzťahu, založeného Dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Klientom.

5. Klient týmto berie na vedomie, že Poskytovateľ nemá uzatvorenú zmluvu zo zdravotnou poisťovňou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotného poistenia, a úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či poskytovanie nadštandardných služieb sa uskutočňuje mimo systému zdravotného poistenia.
6. Zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj nadštandardné služby poskytované Poskytovateľom sú spoplatňované v zmysle platného cenníka uverejneného Poskytovateľom, pričom tieto sú uhrádzané priamo Klientom.

7. Poskytovateľ vykonáva zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj nadštandardné služby v súlade s informáciami poskytnutými Klientom, a s tým súvisiacej zdravotnej dokumentácie.

II. Základné pojmy a definície

1. Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami používané vo VOP alebo v dokumentácii, ktorá súvisí s VOP, majú význam, ktorý je definovaný v týchto VOP.

2. Na účely týchto VOP majú nasledovné pojmy nasledovný význam: „Dohoda“ – znamená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú Klient uzavrel s Poskytovateľom, ako aj dohoda o poskytnutí služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb uzatvorená písomne, alebo konkludentne (ústne alebo inou formou, ktorou Klient akceptuje ustanovenia týchto VOP) medzi Poskytovateľom a Klientom.

Konkludentným konaním Klienta, ktorého dôsledkom je uzatvorenie Dohody sa má na mysli:

 • telefonické objednanie Klienta na poskytnutie služieb v centre fyzioterapie
 • objednanie Klienta na poskytnutie služieb v centre fyzioterapie prostredníctvom siete internet
 • osobné objednanie Klienta na poskytnutie služieb v centre fyzioterapie v Prevádzke Poskytovateľa.
 • objednanie Klienta na poskytnutie služieb v centre fyzioterapie prostredníctvom mobilnej aplikácie FYZIO KLINIK

„Internetová stránka Poskytovateľa“ – znamená www.fyzioklinik.sk.

„Klient“ – znamená každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje služby centra fyzioterapie a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či nadštandardné služby. Za Klienta sa považuje aj každá osoba, ktorej sa jednorazovo poskytuje u Poskytovateľa zdravotná starostlivosť.

„Liečba“ – znamená vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu fyzickej osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu (stabilizovanie zdravotného stavu) alebo mierniť prejavy a dôsledky ochorenia fyzickej osoby.

„Liečebný režim“ – znamená rad cvikov, fyzioterapeutických, nutričných a výživových pravidiel na podporu liečby.

„Nadštandardné služby“ – znamená všetky služby, ktoré sú Klientovi poskytované na jeho žiadosť za účelom zabezpečenia vyššieho komfortu v súvislosti so Zdravotnou starostlivosťou poskytovanou Poskytovateľom. 

„Odmena“ – znamená nárok Poskytovateľa, ktorý je povinný uhradiť Klient Poskytovateľovi v súlade s týmito VOP a platným cenníkom.

„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník“ – znamená zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom fyzioterapeut ide o ošetrujúceho fyzioterapeuta.

„Poskytovateľ“ – Spoločnosť FYZIOKLINIK, s.r.o., právne sídlo spoločnosti: Karpatská 8,811 05 Bratislava , IČO: 46242180 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 74045/B.

„Prevádzka“ – znamená centrum fyzioterapie – zdravotnícke zariadenie Poskytovateľa nachádzajúce sa na adrese Mlynské nivy 61/a, 821 05 Bratislava.

„Rehabilitácia, rekondícia, regenerácia Klienta“ – sú základným cieľom Poskytovateľa a základným obsahom poskytovanej Zdravotnej starostlivosti.

„VOP“ – znamená Všeobecné obchodné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardných služieb.

„Zákon o ochrane osobných údajov“ – znamená zákon č. 18/2018 Z.z. a nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

„Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“ – znamená zákon č. 578/2004 Zb. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Zákon o zdravotnej starostlivosti“ – znamená zákon č. 578/2004 Zb. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Zdravotná dokumentácia – rehabilitačná správa“ – znamená súbor údajov o zdravotnom stave Klienta, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Klientovi.

„Zdravotná starostlivosť“ – znamená súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú Ošetrujúci zdravotnícki pracovníci s cieľom predĺženia života Klienta, zvýšenia kvality jeho života a zdravého vývoja budúcich generácií.

„Zdravotný výkon“ – znamená cielenú činnosť Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti Poskytovateľa.

III. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

1. Zdravotnú starostlivosť, služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby poskytuje Poskytovateľ na základe Dohody.

2. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná Poskytovateľom v rozsahu uvedenom v Dohode.

3. Klient uzavretím Dohody potvrdzuje, že:

 • berie na vedomie, že Zdravotná starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom je spoplatnená a vyšetrenie, či Zdravotný výkon je ním hradený spôsobom dohodnutým Poskytovateľom
 • bol informovaný o aktuálnom cenníku služieb Poskytovateľa a berie na vedomie, že aktuálny cenník Poskytovateľa je k dispozícií na opätovné nahliadnutie v priestoroch zdravotníckeho zariadenia (pozn. Prevádzke) Poskytovateľa, ako aj na Internetovej stránke Poskytovateľa
 • Zdravotná starostlivosť, služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nadštandardné služby sú poskytované v rozsahu uvedenom v Dohode
 • sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s ich obsahom
 • bol poučený o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti. Poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť
 • s navrhovaným postupom vyjadruje súhlas a v prípade akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave (náhla nevoľnosť, bolesti a pod.) pociťovaných po vyšetrení či Zdravotnom výkone, bude o tejto skutočnosti informovať Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

4. Poskytovateľ Zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje počas ordinačných hodín Poskytovateľa, a to nasledovne:
Prevádzková doba zdravotného strediska: Po – Pia od 7:00 – 20:00, Sob: 9:00 – 15:00.

5. Klient sa môže objednať k Poskytovateľovi osobne v Prevádzke Poskytovateľa, prostredníctvom telefonického spojenia na telefónnom čísle +421 948 774 999 alebo +421 948 774 888, prostredníctvom kontaktného formulára on-line na Internetovej stránke Poskytovateľa, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Poskytovateľa.

6. Uzavretím Dohody vznikne medzi Poskytovateľom a Klientom právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, či poskytovanie nadštandardných služieb. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, na základe ktorej sa poskytuje Zdravotná starostlivosť z dôvodov stanovených v príslušných právnych predpisoch, alebo v prípadoch, ak Klient neuhradí takéto služby v plnej výške v súlade s týmito VOP.

7. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Dohody, ak by uzatvorením takejto Dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie.

IV. Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti

1. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poskytuje svoje služby prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.

2. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť lege artis, t.j. postupom Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v súlade so súčasnými poznatkami vedy.

3. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať Klienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením § 6 Zákona o zdravotnej starostlivosti.

4. Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 3. tohto článku VOP, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

5. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má Klient právo na:

 • ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity
 • informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu
 • informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti
 • odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu
 • zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.

6. Pri škodách, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán (Klient, Poskytovateľ), zodpovedajú zmluvné strany v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu.

7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru vylučujúce zodpovednosť, t.j. okolnosťami ktoré Poskytovateľ nezavinil a ani nemohol predvídať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Klientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu a v prípade, ak Poskytovateľ Klienta na možné riziká upozornil.

8. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Klientovi, tým, že Poskytovateľovi neposkytol úplné, pravdivé, aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave, či v prípade ak Klient zamlčal, vedome/nevedome informácie o svojom zdravotnom stave rozhodné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom lege artis.

9. Klient berie na vedomie individualitu, osobitosť svojho zdravotného problému a súhlasí s tým, že Poskytovateľ poskytovaním svojich služieb má zabezpečiť výlučne jeho rehabilitáciu, regeneráciu a rekondíciu.

V. Rezervácia termínu, zmeny rezervácie

1. Klient berie na vedomie skutočnosť, že na vyšetrenie, či Zdravotný výkon je Klient oprávnený objednať sa nasledovnými spôsobmi:

 • telefonicky na telefónnom čísle +421 948 774 999 alebo +421 948 774 888
 • online cez kontaktný formulár, ktorého použitie je dostupné na Internetovej stránke Poskytovateľa
 • osobne v Prevádzke Poskytovateľa
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie Poskytovateľa

2. Pred každou rezerváciou termínu cvičenia, konzultácie, vyšetrenia alebo Zdravotného výkonu oboznámiť sa s týmito VOP. Potvrdením rezervácie Klient potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, pričom súčasne vyslovuje svoj slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so znením týchto VOP.

3. Pri rezervácií termínu vyšetrenia, alebo Zdravotného výkonu cez mobilnú aplikáciu Poskytovateľa, má Klient možnosť vyhľadať si aktuálne dostupný termín u Poskytovateľa podľa zadaných kritérií (kategória/služba, Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, dátum a hodina/čas vyšetrenia).

Pri stiahnutí mobilnej aplikácie je Klient povinný vyplniť všetky povinné údaje (meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt). Po vyplnení všetkých požadovaných údajov je Klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o registrácii do mobilnej aplikácie Poskytovateľa.

Pri rezervácii termínu cez mobilnú aplikáciu Poskytovateľa má Klient možnosť vybrať si možnosť platby v hotovosti, kartou alebo kreditom. Kredit sa pripisuje Klientovi v rámci zakúpeného bonusového balíka u Poskytovateľa.

Klient berie na vedomie skutočnosť, že po úspešnom a platnom dojednaní rezervácie cez mobilnú aplikáciu Poskytovateľa a pri výbere platby kartou alebo kreditom sa mu sťahuje automaticky suma 8 hodín pred rezervovaným termínom za rezervovanú službu v zmysle cenníka Poskytovateľa v súlade s článkom VII. týchto VOP.

4. V prípade, ak Klient mešká s dostavením sa na objednaný termín, je Poskytovateľ oprávnený podľa aktuálnej pracovnej vyťaženosti Klienta, Klientovi poskytnúť modifikovanú skrátenú procedúru, vyšetrenie, či Zdravotný výkon, pričom Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi Odmenu v pôvodne dohodnutej výške.

5. Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie zo strany Klienta je Klient oprávnený uskutočniť najneskôr 8 hodín vopred, na telefónnom čísle +421 948 774 999 alebo +421 948 774 888, e-mailom na adresu Poskytovateľa recepcia@fyzioklinik.sk a to za podmienok uvedených v článku VI. týchto VOP.

Pokiaľ Klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných dôvodov vyhovieť, Poskytovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Poskytovateľ nie je povinný požiadavke Klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody, či akékoľvek iné plnenie zo strany Poskytovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

VI. Zrušenie rezervácie

1. V záujme efektívneho a včasného poskytovania Zdravotnej starostlivosti je Klient povinný dodržať termín vyšetrenia, či Zdravotného výkonu na ktorý sa objednal.

V prípade, že Klientovi bráni v dodržaní termínu vyšetrenia, či Zdravotného výkonu na ktorý sa objednal vážna a objektívne nepredvídateľná prekážka, je Klient povinný túto skutočnosť Poskytovateľovi najneskôr 8 hodín vopred oznámiť a to niektorým zo spôsobov v súlade s 2. bodom tohto článku VOP, pričom v prípade včasného zrušenia termínu rezervácie, vzniká Klientovi právo na poskytnutie náhradného termínu pre absolvovanie dojednanej služby, v súlade s podmienkami uvedenými v 3. bode týchto VOP.

V prípade včasného neoznámenia prekážky na strane Klienta (t.j. do 8 hod pred plánovaným uskutočnením zarezervovanej služby), ktorá mu bráni v absolvovaní vyšetrenia, či Zdravotného výkonu, alebo v prípade nedostavenia sa Klienta na objednaný termín vyšetrenia, či Zdravotného výkonu prepadá Klientovi termín vyšetrenia, či Zdravotného výkonu, pričom Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi storno poplatok v plnej hodnote neuskutočneného vyšetrenia, alebo Zdravotného výkonu v zmysle platného cenníka (ďalej len ako „Storno poplatok“). V prípade ak zo strany Klienta už bola vopred uhradená cena objednanej služby na základe dojednanej online rezervácie a táto rezervácia nebola klientom včasne zrušená v súlade s týmto bodom tohto článku VOP, Klientovi nepatrí nárok na vrátenie platby za službu a súčasne Klientovi nevzniká nárok na poskytnutie náhradného termínu.

2. Zrušenie objednaných vyšetrení a Zdravotných výkonov je Klient povinný urobiť v písomnej forme, t.z. e-mailom na adresu Poskytovateľa recepcia@fyzioklinik.sk, alebo na telefónnom čísle +421 948 774 999 alebo +421 948 774 888.

3. V prípade, že zo strany Klienta nebola vopred spolu s rezerváciou uhradená cena za objednanú službu a Klient rezerváciu tejto objednanej služby v súlade s 1. bodom tohto článku včasne nezruší, tak Klient je následne povinný Storno poplatok v plnej výške hodnoty zarezervovaného úkonu služby podľa cenníka Poskytovateľa, zaplatiť Poskytovateľovi na výzvu Poskytovateľa v hotovosti pri ďalšej návšteve Poskytovateľa, prípadne podľa rozhodnutia Poskytovateľa, je Klient tento Storno poplatok povinný uhradiť aj na základe písomnej žiadosti Poskytovateľa adresovanej Klientovi. V prípade neuhradenia Storno poplatku je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť Klientovi poskytnutie Zdravotnej starostlivosti či iných súvisiacich služieb definovaných v týchto VOP, a to až do riadneho zaplatenia vyúčtovaného Storno poplatku a zároveň je Poskytovateľ oprávnený uplatniť svoj nárok na zaplatenie Storno poplatku na základe tohto článku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

VII. Odmena

1. Klient je povinný zaplatiť Odmenu Poskytovateľovi. Výška Odmeny sa určuje v zmysle cenníka Poskytovateľa platného a zverejneného v čase vykonania vyšetrenia, Zdravotného výkonu, či poskytnutia služby Klientovi.

V prípade ak dôjde v čase medzi objednaním a skutočným vykonaním vyšetrenia, či Zdravotného výkonu alebo služieb k zmene cenníka, bude Klientovi účtovaná Odmena platná v čase vykonania objednávky, resp. rezervácie predmetného vyšetrenia, Zdravotného výkonu, či služby.

2. Poskytovateľ zverejňuje cenník svojich služieb na Internetovej stránke Poskytovateľa a v priestoroch Kontaktné centrum alebo vstupu do Prevádzky Poskytovateľa.

3. Odmena je splatná v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v Prevádzke Poskytovateľa v deň vykonania vyšetrenia, Zdravotného výkonu, či poskytnutia služby Klientovi, s výnimkou vykonávania vyšetrenia, Zdravotného výkonu či inej služby poskytovanej klientovi na základe dojednanej online rezervácie, kedy je v danom prípade odmena splatná vopred a to momentom dojednania online rezervácie v súlade s 3. bodom článku V. týchto VOP.

4. V Odmene podľa ustanovení tohto článku sú zahrnuté všetky administratívno – technické náklady Poskytovateľa na splnenie jeho záväzkov z Dohody.

5. Poskytovateľ je oprávnený počas trvania Dohody zmeniť cenník poskytovania Zdravotnej starostlivosti. Zmena cenníka bude vykonaná uverejnením oznámenia o zmene cenníka na Internetovej stránke Poskytovateľa.

6. Ak sa Klient dostane do omeškania so zaplatením Odmeny, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť Klientovi poskytnutie Zdravotnej starostlivosti, a to až do riadneho zaplatenia Odmeny. Výšku odmeny alebo aj len jej časť, ktorú Klient Poskytovateľovi riadne nezaplatil, je Poskytovateľ oprávnený vymáhať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a to vrátane príslušenstva, ktoré prináleží k nezaplatenej odmene a tiež vrátane nákladov, ktoré Poskytovateľovi v súvislosti s týmto vymáhaním vzniknú.

VIII. Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

1. Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o zdravotnej starostlivosti a Zákona o ochrane osobných údajov.

2. Zdravotná dokumentácia obsahuje:

 • osobné údaje Klienta, ktorému sa poskytuje Zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy
 • údaje o poučení a informovanom súhlase
 • údaje o chorobe osoby Klienta, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom Klienta a s postupom pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti
 • údaje o rozsahu poskytnutej Zdravotnej starostlivosti
 • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti
 • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
 • údaje o údajoch Poskytovateľa

3. Zdravotná dokumentácia sa vedie v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti.

4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu Ošetrujúci zdravotnícki pracovníci. Rozsah prístupu k osobným údajom, ako aj oprávnené osoby určí Poskytovateľ.

5. Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od Dohody je Poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým Klient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

6. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem Identifikačných údajov Klienta, a Poskytovateľa aj chronologický opis vývoja zdravotného stavu, prehľad o doterajšej liečbe, údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dátum vystavenia a identifikáciu Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

7. Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie Klienta v rozsahu uvedenom v ustanovení § 25 Zákona o zdravotnej starostlivosti.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, a to len na vymedzený a ustanovený účel. Poskytovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov (pozn. najmä ale nie výlučne ustanovenie § 28 Zákona o ochrane osobných údajov).

2. Klient prijatím Zdravotnej starostlivosti a ostatných služieb poskytovaných Poskytovateľom vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov spôsobom a v rozsahu uvedenom v Zákone o ochrane osobných údajov, a tento súhlas dáva na dobu neurčitú.

Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu recepcia@fyzioklinik.sk.

3. Účelom spracovania osobných údajov Klienta je vedenie evidencie za účelom poskytnutia a skvalitnenia služieb, ktoré Poskytovateľ poskytuje Klientovi.

4. Poskytovateľ používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie Klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Poskytovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu Klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.

X. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP a/alebo Dohoda, a ktoré nie sú upravené týmito VOP a/alebo Dohodou, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami Zákona o zdravotnej starostlivosti, Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Klient uzatvorením Dohody, potvrdením rezervácie termínu vyšetrenia alebo Zdravotného výkonu, vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť tieto VOP z dôvodu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom, alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Zmena Podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na Internetovej stránke Poskytovateľa. Spolu s oznámením o zmene bude na Internetovej stránke Poskytovateľa zverejnené aj úplné znenie VOP po oznámenej zmene. Zmena Podmienok nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa.

4. Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP mali byť neplatnými už v čase vzniku zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom. alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP.

Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu VOP a/alebo Dohody.

5. Tieto VOP platia po celú dobu platnosti a účinnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom založeného Dohodou a/alebo týmito VOP a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov, ktoré z nich vyplývajú.

6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akákoľvek písomná zásielka zasielaná Poskytovateľom Klientovi alebo Klientom Poskytovateľovi sa považuje za doručenú adresátovi uplynutím piateho pracovného dňa po odoslaní zásielky na poslednú známu adresu, resp. sídlo Poskytovateľa, pokiaľ sa nepreukáže skorší okamih doručenia.

V prípadoch, kedy sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností Klientom oznámením na Internetovej stránke Poskytovateľa, považujú sa takéto oznámenia za oznámené Klientom ich zverejnením oznámenia na uvedenej Internetovej stránke Poskytovateľa.

7. Tieto VOP sú účinné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Poskytovateľa, ak nie je vo VOP uvedený neskorší dátum. Tieto VOP sú k dispozícii k nahliadnutiu aj v tlačenej podobe v mieste Prevádzky Poskytovateľa.

 

V Bratislave, dňa 14. apríla 2023

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…