fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
FDM Basic – Modul 3

FDM Basic – Modul 3

FIND INFORMATION ABOUT THE COURSE IN ENGLISH BELOW

Termín kurzu/Course date:

18.1.-19.1. 2025

Organizátor a miesto kurzu/Organizer and venue:

FYZIO KLINIK, Plynárenská 7/C, BBC 5, Bratislava

Cena kurzu/ Course price:

450 €

Kapacita/Capacity:

20

Course will be held in English with a translation to Slovak language.

Lektor/Lecturer:

Stefan ANKER MSc D.O.

Stefan ANKER (°1977) študoval fyzioterapiu vo Viedni. Následne pokračoval v odbornej príprave na Viedenskej škole osteopatie (Wienna School of Osteopathy WSO), kde dosiahol magisterský titul v osteopatii. Okrem toho je držiteľom osteopatického titulu vo Francúzsku.

Vo svojich súkromných ambulanciách vo Viedni a vo Francúzsku sa zameriava na manuálnu aplikáciu modelu FDM a Typaldosovej metódy. Od roku 2011 prednáša FDM v rôznych európskych krajinách ako Rakúsko, Nemecko a Poľsko a prezentuje na medzinárodných kongresoch ako napríklad  Fascia Research Congress v roku 2012 vo Vancouveri a v roku 2015 vo Washingtone. V rokoch 2011 až 2017 bol prezidentom asociácie European Fascial Distortion Model Association EFDMA, čo je nezisková organizácia so snahou využiť FDM v medicínskom prostredí. V roku 2022 vydal knihu „Typaldos-Methode“, ktorá bola v roku 2023 preložená do francúzštiny.

Kurz FDM Basic – Modul 3

Časový harmonogram:

Sobota

8:00 Prezentácia účastníkov

8:30 Začiatok

8:30-10:45 FDM Case reports

Q&A

Treating upper arm complaints

10:45-11:00 Pauza na kávu

11:00-12:30 Treating the elbow region

12:30- 13:30 Obed

13:30-15:45 Treating the forearm, wrist and finger complaints

15:45-16:00 Pauza na kávu

16:00-18:15 Treating headaches and TMJ

Live patient treatment

Nedeľa

8:00-10:15 Treating pain in the thigh, lower leg and calf region

10:15-10:30 Pauza na kávu

10:30-12:45 Treating complex ankle sprains

12:45-13:45 Obed

13:45-16:00 Treating foot and toe issues

Live patient treatment


FDM Basic – Modul 3 course

FDM Basic is exclusively being taught by certified and qualified FDM-Instructors who have been trained according to the guidelines of the EFDMA curriculum.
The EFDMA curriculum offers various modules and thus offers maximum flexibility and a wide variety of courses for the participants.

FDM Basic comprises 3 modules. Each module consists of a minimum of 20 teaching units (TU). Module 1 is the access to the FDM training and thus has to be attended first. Module 2 and 3 can be attended in varying order, but it is recommended to follow the sequence of the modules.

Presented by:

Stefan ANKER (°1977) studied physiotherapy in Vienna. He continued his professional training at the Vienna School of Osteopathy WSO and finished with a Master’s degree in Osteopathy. Additionally he holds an osteopathic degree in France. 

In his private offices in Vienna and in France he focuses on the manual application of the Fascial Distortion Model FDM and the Typaldos Method. Since 2011 he lectures the FDM in various European countries like Austria, Germany and Poland and presents at international congresses like the Fascia Research Congress 2012 in Vancouver and 2015 in Washington DC. Between 2011 and 2017 he was president of the European Fascial Distortion Model Association EFDMA, a non-profit organization with the aim to establish the FDM in the medical world. 

In 2022 he published the book “Typaldos-Methode”, which was translated into French in 2023.

Time schedule:

Saturday

8:00 Welcoming participiants

8:30 Beginning

8:30-10:45 FDM Case reports

Q&A

Treating upper arm complaints

10:45-11:00 Coffee break

11:00-12:30 Treating the elbow region

12:30- 13:30 Lunch

13:30-15:45 Treating the forearm, wrist and finger complaints

15:45-16:00 Coffee break

16:00-18:15 Treating headaches and TMJ

Live patient treatment

Sunday

8:00-10:15 Treating pain in the thigh, lower leg and calf region

10:15-10:30 Coffee break

10:30-12:45 Treating complex ankle sprains

12:45-13:45 Lunch

13:45-16:00 Treating foot and toe issues

Live patient treatment

Are you interested?

Register for the course by filling out the contact form below and we will contact you with more information.

Registrácia na kurz

Registrujte sa na kurz vyplnením kontaktného formulára a my sa vám ozveme s bližšími informáciami. V prípade, ak sa chcete registrovať na viacero kurzov, napíšte nám v poznámke o ktoré kurzy máte záujem.

"*" indicates required fields

DD dot MM dot YYYY

Na kurz sa môžete registrovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FYZIO KLINIK, kde vám neujdú naše novinky a informácie o vzdelávaní u nás.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU A REGISTRUJTE SA

REZERVUJ - SKUPINOVÉ AKTIVITY - WORKSHOP/KURZ

Čo je FDM?

Fascial distortion model (FDM) je špeciálny medicínsky prístup vyvinutý americkým lekárom Stephenom Typaldosom D.O. Príčinu fyzických ťažkostí a obmedzení funkcie pripisuje jednému alebo niekoľkým typickým deformáciám ľudských fascií. Korekcia týchto fasciálnych deformácií je účinným, merateľným a reprodukovateľným spôsobom úpravy bolesti a obmedzenej pohyblivosti.

FDM je možné použiť v rôznych oblastiach medicíny. Rozširuje diagnostické možnosti lekárov či terapeutov a často uľahčuje efektívnu liečbu pacientov s rôznymi medicínskymi diagnózami. V súčasnosti sa FDM prístup úspešne používa pri ťažkostiach pohybového aparátu a pri liečbe bolesti.

Cieľom každého zásahu FDM je korigovať anatomické usporiadanie fascií. Po úprave fasciálnej distorzie možno očakávať okamžité zlepšenie záťažovej kapacity, mobility a zníženie bolesti, vďaka čomu  je možné rýchle obnovenie fyzickej aktivity.

Využitie FDM

 • akútna bolesť v dôsledku vyvrtnutia a vykĺbenia kĺbov
 • športové zranenia ako napr. natiahnuté väzy, kontúzie, natrhnuté svalové vlákna
 • bolesti chrbta, krku, ramien,…
 • obmedzenie pohybu
 • symptómy ako necitlivosť alebo brnenie, ako aj strata sily alebo nestabilita
 • určité symptómy spojené s internými ťažkosťami

Učebné osnovy EFDMA zahŕňajú školenia

 • FDM Basic (Modul 1-3)
 • FDM Basic Certificate (FDM BC)
 • Praktický tréning
 • FDM Advanced (klinický tréning, FDM Special)
 • FDM International Certificate (FDM IC) a školenie pre budúcich certifikovaných inštruktorov FDM.

MODUL 1

 • Všeobecný úvod do modelu fasciálnych distorzií (FDM)
 • Všeobecné princípy vyšetrenia a liečby
 • Špecifické vyšetrenie a ošetrenie ramena, kolena a členka metódou Typaldos

MODUL 2

 • Opakovanie a upevnenie základov
 • Špecifické vyšetrenie a ošetrenie panvy/bedrového kĺbu, driekovej chrbtice, hrudnej chrbtice a krku metódou Typaldos

MODUL 3

 • Opakovanie a upevnenie základov
 • Špecifické vyšetrenie a ošetrenie dolných končatín, horných končatín a oblasti hlavy metódou Typaldos

Praktický tréning (Modul 4)

Vstupné požiadavky: Absolvovanie základných kurzov FDM (moduly 1-3), nie nevyhnutý pre základný certifikát FDM (FDM BC).

V kurzoch praktického tréningu sa obsah základných kurzov FDM opakuje a konsoliduje.

Základný certifikát FDM (FDM BC)

Po absolvovaní modulov 1-3 môžu účastníci absolvovať záverečnú skúšku na získanie základného certifikátu FDM (FDM BC). Tí, ktorí úspešne absolvujú skúšku, majú právo zúčastniť sa pokročilých seminárov FDM.

Okrem toho môže byť úspešný kandidát zaradený do zoznamu odborníkov FDM.

Viac informácií o FDM nájdete na webovej stránke www.fdm-europe.com


What is FDM?

The Fascial Distortion Model (FDM) is a special medical approach and was developed by the American physician Stephen Typaldos DO. It attributes the cause of physical complaints and restrictions in function to one or several typical distortions of the human fasciae. Correction of these fascial distortions is an efficient, measurable and reproducible way of correcting pain and restricted mobility.

The FDM can be applied in various medical fields. It expands the diagnostic options of doctors or therapists and often facilitates an effective treatment of patients with varied medical diagnoses.

Currently the FDM approach is successfully used for complaints of the locomotor system and for pain therapy.

The aim of every FDM intervention is to correct the anatomical arrangement of the fasciae. Once the fascial distortion is corrected, an immediate improvement of the loading capacity, mobility and/or pain reduction can be expected. Long periods of rest are not necessary and rapid resumption of activity is possible.

The Typaldos method is used for:

 • Acute pain due to sprains and dislocations of joints
 • Sport injuries, e.g. pulled ligaments, contusions, muscle fiber tears, etc.
 • Back pain, low-back pain, shoulder and neck pain …
 • Restrictions of movement
 • Symptoms like numbness or tingling as well as loss of power or instability
 • Certain symptoms which usually are rather attributed to internal conditions

The curriculum of the EFDMA regulates the training: FDM Basic (Module 1-3), FDM Basic Certificate (FDM BC), Practical Training, FDM Advanced (Clinical Training, FDM Special), FDM International Certificate (FDM IC) and the training to become a certified FDM instructor.

FDM Basic is exclusively being taught by certified and qualified FDM-Instructors who have been trained according to the guidelines of the EFDMA curriculum.
The EFDMA curriculum offers various modules and thus offers maximum flexibility and a wide variety of courses for the participants.

FDM Basic

FDM Basic comprises 3 modules. Each module consists of a minimum of 20 teaching units (TU). Module 1 is the access to the FDM training and thus has to be attended first. Module 2 and 3 can be attended in varying order, but it is recommended to follow the sequence of the modules.

Module 1:

 • General introduction to the Fascial Distortion Model (FDM)
 • General principles of examination and treatment
 • Specific examination and treatment of shoulder, knee and ankle with the Typaldos method

Module 2:

 • Revision and consolidation of the basics
 • Specific examination and treatment of pelvis/hip, lower back, middle back and neck with the Typaldos method

Module 3:

 • Revision and consolidation of the basics
 • Specific examination and treatment of the lower and upper extremities and the head region with the Typaldos method

Practical Training (Module 4)

Entry requirements: Attendance of the FDM Basic courses (Modules 1-3), the FDM Basic Certificate (FDM BC) is not necessary.
In the Practical Training courses the contents of the FDM Basic courses are revised and consolidated. The detailed contents are described in the course calendar.

FDM Basic Certificate (FDM BC)

After attendance of modules 1-3 the participants can take a final examination to obtain the FDM Basic Certificate (FDM BC). Those who pass the examination successfully have the right to attend the advanced FDM seminars.
In addition the successful candidate can be included in the list of FDM practitioners.

Find more information about the course www.fdm-europe.com

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…