fbpx
VZDELÁVANIE REGISTRUJTE SA NA KURZ VIAC INFO
Vestibulárna rehabilitácia

Vestibulárna rehabilitácia

FIND INFORMATION ABOUT THE COURSE IN ENGLISH BELOW

Termín kurzu/Course date:

02.02. – 07.02.2025

Organizátor a miesto kurzu/Organizer and venue:

FYZIO KLINIK, Plynárenská 7/C, BBC 5, Bratislava

Cena kurzu/ Course price:

1390 €

Kapacita/Capacity:

20

Course will be held in English with a translation to Slovak language.

Lektor/Lecturer:

Yael Arbel, BPT, MHA

Vedúca Physiotherapy Clinic and National Coordination for Vestibular Rehabilitation at Clalit Health Services, je výskumníkom v AI so zameraním na vestibulárnu rehabilitáciu. Prednáša na odborných konferenciách, vyučuje a školí fyzioterapeutov a lekárov v oblasti rehabilitácie vestibulárneho aparátu a má odborné znalosti v oblasti diagnostiky a liečby vestibulárnych porúch, závratov a nerovnováhy.

Fyzioterapeut od roku 2005 s bakalárskym titulom v odbore fyzioterapia (BPT) a magisterským titulom na Bar-Ilan University. Yael vypracovala svoju diplomovú prácu o AI vo vestibulárnej rehabilitácii. Vedie Fyzioterapeutickú kliniku v Clalit Health Services a lieči pacientov vo svojej súkromnej ambulancii v Nechalime. Yeal je národnou koordinátorkou vestibulárnej rehabilitácie v Clalit Health Services.

Ako kvalifikovaná profesionálna lektorka vyučuje Yael postgraduálne kurzy vestibulárnej rehabilitácie certifikované Izraelskou spoločnosťou Israeli Society of Physical Therapy  (IPTS). Je tiež držiteľkou certifikátov v Mulligan Concept (CMP), temporomandibulárnej dysfunkcii (TMD) a koncepte suchej ihly. Jej výskum získal medzinárodné uznanie. V auguste 2024 sa predstaví na XXXII. stretnutí Bárányho spoločnosti v Uppsale, poprednej otoneurologickej konferencii.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam a uznávaným odborným znalostiam Yael zaisťuje, že účastníci dostanú špičkové vzdelanie a školenia v oblasti vestibulárnej rehabilitácie.

Kurz Vestibulárna rehabilitácia

FYZIO KLINIK ponúka šesťdňový evidence-based vzdelávací kurz Vestibulárna rehabilitácia, ktorý je určený pre fyzioterapeutov a lekárov. Kurz zahŕňa prednášky, laboratórne sedenia a samoštúdiové komponenty, ktoré poskytujú komplexný tréning vestibulárnej rehabilitácie.

Tento kurz predstavuje fyzioterapeutom bežné vestibulárne poruchy, ako sú BPPV, vestibulárna neuritída/labyrintitída, Ménièrova choroba, bilaterálna vestibulárna hypofunkcia, závraty spojené s migrénou a centrálne vestibulárne patológie. Prostredníctvom praktických komponentov a video príkladov účastníci získajú vedomosti a zručnosti, aby:

 • prekonali poruchy pacientov so závratmi
 • vykonali komplexné objektívne vyšetrenia
 • vypracovali aktuálne plány manažmentu založené na dôkazoch.

Časový harmonogram:

Deň 1

 • Úvod
 • Štruktúra a funkcia vestibulárneho systému
 • Anatómia a fyziológia
 • Okulomotorické pohyby očí

Deň 2

 • Okulomotorické testy
 • Dysfunkcia vestibulárneho systému
 • Praktické hodnotenia rovnováhy

Deň 3

 • Subjektívne vyšetrenie pacienta
 • Princípy vestibulárnej rehabilitácie
 • Vestibulárna rehabilitačná prax

Deň 4

 • Benígne paroxyzmálne polohové vertigo (BPPV)
 • BPPV – Diagnostika a liečba
 • Diagnostická a liečebná prax

Deň 5

 • Laboratórne testy – funkcia vestibulárneho systému
 • Vestibulárna migréna, starnutie vestibulárneho systému, PPPD
 • Prezentácie prípadov a diskusia

Deň 6

 • Red flags, tipy na diagnostiku a liečbu
 • Skúška
 • Zhrnutie

Osnova kurzu:

 • Okulomotorické vyšetrenie s dôrazom na identifikáciu nystagmu a postihnutia kanálov
 • Hodnotenie rovnováhy, rizika pádu a funkčné hodnotenie
 • Vhodné liečebné postupy pre BPPV postihujúce zadné, predné a horizontálne kanály, pre kupulolitiázu aj kanalitiázu
 • Liečebné postupy pri jednostranných a obojstranných periférnych vestibulárnych poruchách
 • Postupy liečby centrálnych vestibulárnych porúch

Viac informácií:

https://arbelclinic.co.il


Preklad:

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny.


Vestibular rehabilitation course

A Competency – based course held in FYZIO KLINIK

Evidence-based, six-day course is designed for physical therapists and doctors. The course includes lectures, laboratory sessions, and self study components, providing comprehensive training in vestibular rehabilitation. 

Presented by:

Yael Arbel, BPT, MHA

Head of the Physiotherapy Clinic and National Coordination for Vestibular Rehabilitation at Clalit Health Services, is a researcher in with a focus on vestibular rehabilitation. She speaks at professional conferences, teaches and trains physiotherapists and doctors in vestibular system rehabilitation, and has expertise in diagnosing and treating vestibular disorders, dizziness, and imbalance. 

Physiotherapist since 2005, holding a Bachelor’s degree in Physiotherapy (BPT) and Mater’s degree from Bar-Ilan University. Yael conducted her thesis on AI in vestibular rehabilitation. She manages a Physiotherapy Clinic at Clalit Health Services and sees patients at her private clinic in Nechalim. Yeal is the National Coordinator for Vestibular Rehabilitation at Clalit Health Services. 

As a qualified Professional Trainer, Yael teaches postgraduate vestibular rehabilitation courses certified by the Israeli Physical Therapy Society (IPTS). She also holds certifications in the Mulligan Concept (CMP), temporomandibular dysfunction (TMD), and dry needling, Yael’s research has gained international recognition. She will present at the XXXII Bárány Society Meeting in Uppsala in August 2024, a leading otoneurology conference.

With extensive experience and recognized expertise, Yael ensures participants receive top-tier education and training in vestibular rehabilitation. 

Course summary: 

This course introduces physiotherapists to common vestibular disorders such as BPPV, vestibular neuritis/labyrinthitis, Ménière’s Disease, Bilateral Vestibular Hypofunction, Migraine Associated Dizziness, and central vestibular pathologies. Through practical components and video examples, participants will gain the knowledge and skills to: Take through histories of dizzy patients, Perform comprehensive objective examinations, Develop up-to-date, evidence-based management plans. 

Course Syllabus

Session 1

 • Introduction
 • Structure and Function of the Vestibular System 
 • Anatomy and Physiology
 • Oculomotor Eye Movement 

Session 2

 • Oculomotor tests
 • Dysfunction in Vestibular System 
 • Balance Assessment Practice 

Session 3

 • Subjective Examination of the Patient 
 • Principles of Vestibular Rehabilitation 
 • Vestibular Rehabilitation Practice

Session 4

 • Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV)
 • BPPV – Diagnosis and Treatment 
 • Diagnosis and Treatment Practice

Session 5 

 • Laboratory Tests – Vestibular System Function 
 • Vestibular Migraine, Aging Vestibular System, PPPD
 • Case Presentations and Discussion 

Session 6 

 • Red Flags, HINTS Diagnosis and Treatment practice 
 • Exam 
 • Summary 

Course outline:

 • Oculomotor examination with emphasis on identifying nystagmus and canal involvement 
 • Balance assessment, fall risk, and functional assessments
 • Appropriate treatment procedures for BPPV affecting posterior, anterior, and horizontal canals, for both cupulolithiasis and canalithiasis
 • Treatment procedures for unilateral and bilateral peripheral vestibular disorders
 • Treatment procedures for central vestibular disorders

Are you interested?

Register for the course by filling out the contact form below and we will contact you with more information.

1
2
3

Registrácia na kurz

Registrujte sa na kurz vyplnením kontaktného formulára a my sa vám ozveme s bližšími informáciami. V prípade, ak sa chcete registrovať na viacero kurzov, napíšte nám v poznámke o ktoré kurzy máte záujem.

"*" indicates required fields

DD dot MM dot YYYY

Na kurz sa môžete registrovať aj prostredníctvom mobilnej aplikácie FYZIO KLINIK, kde vám neujdú naše novinky a informácie o vzdelávaní u nás.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU A REGISTRUJTE SA

REZERVUJ - SKUPINOVÉ AKTIVITY - WORKSHOP/KURZ

Sledujte, čo sa deje
u nás na klinike…